صفحه نخست > دیکشنری فنی

Ablation سایش، فرسایش
Abrasive خراش دهنده
Abrasive Wear سایش ناشی از خراشیدگی (Cutting Wear)
Absolute Filtration Rating اندازه گيري مطلق فيلتراسيون: قطر بزرگترين ذره کروي که در شرايط مشخص آزمايشي قادر به عبور از فيلتر مي‌باشد
Absolute Pressure فشار مطلق
Absolute Viscosity گرانروي مطلق، گرانروي ديناميک
Absorbable قابل جذب
Absorbent Filter صافي جاذب، صافي جذب‌کننده


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+