صفحه نخست > دیکشنری فنی
U
Ubbehohde Viscosity يک نوع ويسکومتر جهت تعيين دقيق گرانروي مايع يا سيال .
Unleaded Gasoline بنزين بدون سرب
Unsaturated Hydrocarbon هيدروکربن اشباع نشده، هيدروکربن غيراشباع
Unsulfonated residue باقیمانده غیره سولفوریزه، باقيمانده سولفوره نشده : آزمایشی که به روش ASTM D-483 انجام می شود و هدف ازآن اندازه گیری مقدار مواد موجود در یک روغن است که با اسید سولفوریک وارد واکنش نمی شود.
Unworked penetration نفوذپذيري گريس كارنكرده
Upstream بالا دستي
Used Lub-oil روغن مستعمل
UV absorbance جذب فرابنفش: روشی برای اندازه گیری مقدار نسبی نور فرابنفشی که توسط یک ماده جذب می شود.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+