صفحه نخست > دیکشنری فنی
L
Lacquer لاک، رسوبات حاصل از اکسيداسيون و پليمريزاسيون سوخت يا روغن که در معرض دماي بالا قرار گرفته باشند.
Laminar Fluid جريان لايه‌ای در سيال
Laminar Particles ذرات توليد شده در اجزاي غلتان ياتاقان‌ها که توسط تماس غلتشي به سمت بيرون پهن مي‌شوند.
Laminating Strength قدرت چسبندگي لايه ها به يكديگر
Lard oil روغن چربی خوک: روغن متمایل به زرد با طعم ملایم و شیرین که در °2C- ذوب می شود و در دی سولفیدکربن اتر، بنزین و کلروفرم حل می شود.
Latent heat گرماي نهان
LC50 مقدار غلظت يک گاز در هوا بر حسب ppm که تحت تأثير آن حدود 50% حيوانات آزمايشگاهی می‌ميرند.
LD50 مقدار غلظت يک ماده‌ي سمی بر حسب ميلی‌گرم در کيلوگرم وزن حيوان که در اثر خوراندن يا ماليدن آن بر پوست حيوانات حدود 50% آنان خواهند مرد.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+