صفحه نخست > دیکشنری فنی
K
Kaul Fischer Reagent Method (ASTM-1744-64 يک آزمايش استاندارد به منظور تعيين مقدار آب موجود در سيالات پايه معدني.
Kelvin كلوين، برای اندازه‌گیری دما و یکی از هفت یکای اصلی سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها است. یک مقیاس دمایی مطلق ترمودینامیکی است که درآن صفر مطلق(سردترین دمای ممکن) صفر کلوین نام دارد.
Kereosone کروزون: حرارت سوخت موتورهای جت، روشنایی، گرما و حشره کش برشی نفتی حاصل از فرآیند تقطیر نفت خام که برای تولید استفاده می شود.
Kerosine (Kerosene کروسن، نفت سفيد
Kinematic viscosity گرانروی سینماتیک: حاصل تقسیم گرانروی دینماتیک (گرانروی مطلق) یک سیال به دانسیته آنرا گرانروی سینماتیک گویند.
Knock ضربه کوبش: مشخصه ای برای بنزین در ارتباط با کوبش سوخت در موتورهای احتراق داخلی و مقدار ضربه وارد شده به پیستون در هنگام احتراق که همواره با صدای نامطلوب همراه است.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+