صفحه نخست > دیکشنری فنی
M
MPFI Multi Point Fuel Injection
سيستم سوخت رساني چند نقطه اي
MPV Multi-purpose Vehicle
خودروي چند منظوره (داراي اتاقي كوچكتر از ون و مختص سرنشين)
MTV Most Terrain Vehicle
خودرويي براي تمام سطوح


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+