صفحه نخست > دیکشنری فنی
C
CABRIO اتومبیل هایی که 2 تا 4 نفر گنجایش سرنشین داشته و روی اتومبیل باز شونده باشد.
Cam بادامک
 شفت‌هاي مورد استفاده در اکثر موتورهاي احتراق داخلي براي بازکردن و بستن سوپاپ‌ها، داراي بادامک هستند.
Camshaft ميل سوپاپ
CAN Controller Area Network
شبکه رابط بین سیستم مرکزی کنترل اتومبیل (ECU) و سیستم کنترل محیطی اتومبیل ( ABS، AIRBAG، کولر و ... )
Catalyst
کاتالیزور، کاتالیست یا کاتالیزگر، ماده ای شیمیایی ست که اگر به فرآیندهای شیمیایی افزوده گردد بدون آن که خود در واکنش مصرف شود و تغییر شیمیایی پایدار دهد، باعث افزایش سرعت واکنش می شود. در پایان واکنش می توان، کاتالیزور را بدون تغییر شیمیایی بدست آورد.
Catalytic Converter وسيله‌اي در اگزوز اتومبيل که با استفاده از کاتاليزور، گازهاي مونواکسيد‌کربن را به دي‌اکسيد‌کربن و اکسيدهاي نيتروژن را به گاز نيتروژن و هيدرو کربنها را به آب و دي اکسيد کربن تبديل مي‌کند.
Catalyzetor یکی از قطعات اگزوز که میزان گازهای آلوده کننده محیط زیست را کاهش می دهد.
CBC Cornering Brake Control
سیستمی که همراه ESP کار می کند و در بسیاری از اتومبیل های BMW مورد استفاده است و جزو سیستم های ایمنی فعال محسوب می شود. وظیفه CBC حفظ پایداری اتومبیل در هنگام ترمز در پیچ است. چون در پیچ سرعت چرخهای داخل و خارج پیچ با هم متفاوت هستند پس باید فشار ترمز این چرخها هم تفاوت داشته باشد. CBC توسط سنسورهای خود سرعت هر چرخ را حساب کرده و میزان فشار ترمز را برای هر چرخ مشخص می کند.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+